vrijdag 3 juli 2015

Wat voor soort geloof heeft u?


Toen Abraham onderweg was naar Berg Moria vroeg zijn zoon Isaak hem "Mijn vader, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer?" (Gn 22:7).

Abraham antwoordde hem met geloof "God zal Zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon" (Gn 22:8).

Maar daarna lezen wij het volgende "Toen zij aan de plaats die God hem genoemd had, gekomen waren, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout, bond zijn zoon Isaak en legde hem op het altaar boven op het hout. Daarop strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten" (Gn 22:9-10).

Hoe kon Abraham eerst met zekerheid zeggen dat God een lam zou voorzien en daarna alsnog in staat zijn om zijn eigen zoon te "slachten”?

Het lijkt tegenstrijdig.

Om Abrahams woorden en daden te kunnen begrijpen, dienen wij eerst zijn geloof te begrijpen.

Er zijn namelijk 3 soorten geloof:

1) Het onvoorwaardelijke geloof – dit is het geloof dat Abraham had. Hij had de zekerheid dat God iets zou doen, ongeacht of dat vóór, tijdens of na het offer was. Hij wist dat God hem niet zou teleurstellen. Hij had geen bewijs, tekst of uitleg hiervoor. Hij had simpelweg geloof in Gods Woord en Zijn Trouwheid. En dat was meer dan genoeg voor hem.

"Door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Isaak ten offer gebracht, en hij… heeft overwogen, dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken" (Heb 11:17-18).

2) Het voorwaardelijke geloof – het geloof dat "gelooft, maar met een voorwaarde". Zo'n soort geloof toonde apostel Tomas. Een volgeling van Jezus, desondanks wilde hij echter zien voordat hij zou geloven. Helaas bevinden velen in de kerk zich ook in zo'n staat.

"En Tomas, een der twaalven… zeide tot hen: Indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagels en mijn vinger niet steek in de plaats der nagels en mijn hand niet steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven" (Joh 20:24-25).

"Jezus zeide dan tot hem: Indien gijlieden geen tekenen en wonderen ziet, zult gij niet geloven" (Joh 5:48)

3) Het lege geloof – het geloof dat bestaat uit veel woorden, liederen zingen, naar de kerk komen en de Bijbel lezen. Maar niet bestaat uit moeite maken, zelfverloochenen, vergeven, tiende geven, emoties opzij zetten, kortom, een geloof dat geen offer bevat. Het geloof dat de Farizeeën en schriftgeleerden hadden

"Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden?" (Jak 2:14).

"Wilt gij weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder de werken niets uitwerkt? Is onze vader Abraham niet uit werken gerechtvaardigd, toen hij zijn zoon Isaak op het altaar legde?" (Jak 2:20-21).

Beste vriend(in), wat voor geloof heeft u?

Als u niet tevreden bent met uw eigen antwoord, dan kunt u uw geloof altijd veranderen door naar Gods stem te luisteren, net zoals Abraham deed.

"Och, dat mijn volk naar Mij luisterde, dat Israël in mijn wegen wandelde! Welhaast zou Ik hun vijanden vernederen, en mijn hand tegen hun tegenstanders keren… Hij zou hen gespijzigd hebben met het vette der tarwe, ja, Ik zou u verzadigd hebben met honig uit de rots" (Ps 81:14,15,17)


Met dank a Pr. Daniel Gebremichael

Geen opmerkingen:

Een reactie posten